Gonzales, Vlad. " 1984 Isang Adaptasyon ng Nobela ni George Orwell Unang Yugto ng Dulang May Ganap na Haba." Philippine Humanities Review [Online], 17.2 (2015): n. pag. Web. 24 Apr. 2019