Ordoñez, Rogelio. " Sa Enero 15, 2015 (sa pagdalaw ni Jorge Mario Bergoglio—Papa Francis o Kiko?)." Daluyan: Journal ng Wikang Filipino [Online], (2016): n. pag. Web. 23 May. 2018